Navigace

Obsah

Dokumentace k platnému územnímu plánu obce Železné

Územní plán - textová část

 

grafická část

Základní členění území

Hlavní výkres ÚSES

Dopravní řešení

Zásobování vodou

Odkanalizování

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinace

Výřez koordinace

Zábor ZPF

Širší vztahy