Navigace

Obsah

Dokumentace k platnému územnímu plánu obce Železné

Územní plán - textová část

 

grafická část

Základní členění území

Hlavní výkres ÚSES

Dopravní řešení

Zásobování vodou

Odkanalizování

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinace

Výřez koordinace

Zábor ZPF

Širší vztahy

 

Změna č. 1 2019 - návrh k 1. 4. 2019

Naleznete zde:

https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd

Změna - odůvodnění

Změna - textová část

Výkresy

Koordinace

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby

Zábor ZPF

Širší vztahy