Navigace

Obsah

OBEC železné

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Železné se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č. 2/9/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Železné zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,

d) poplatek ze vstupného,

e) poplatek z ubytovací kapacity,

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Železné.[2]

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 41 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa 200,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

(2) Od poplatku se dále osvobozuje:

a) držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu,

b) držitel psa, který je zároveň držitelem průkazu ZTP,

c) držitel používající psa ke speciálním záchranářským pracím s příslušným osvědčením.

 

ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[6]

(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[7]

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 41 této vyhlášky.

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]

Čl. 10

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10,- Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku

(1) Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 30. 10. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 12

Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.[9]

 

 

 

ČÁST IV.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 13

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[10]

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[11]

Čl. 14

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

Komunikace Nad mezí, komunikace k Hradisku, Stavovská cesta, cesta k Motyčkům, Padělky, Dvory, Náves, Ulička, parkoviště pod hřištěm, prostranství před obchodem – parc. č. 229 kú Železné

Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 41 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 17

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb .............................................................................................................. 10,- Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje........... 10,- Kč

c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje............................................... 10,- Kč

d) za provádění výkopových prací ................................................................. 10,- Kč

e) za umístění stavebního zařízení ................................................................. 10,- Kč

f) za umístění reklamního zařízení ................................................................ 10,- Kč

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................ 10,- Kč

h) za umístění zařízení cirkusů ....................................................................... 10,- Kč

i) za umístění skládek .................................................................................... 10,- Kč

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ................................................... 10,- Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ................................... 10,- Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ................................ 10,- Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ................................. 10,- Kč

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl............................................................................................................... 10,- Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ……................................ 3 000,- Kč/rok.

Čl. 18

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů po ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 2 je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 19

Osvobození

Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[12],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[13],

c) neziskové organizace působící v obci Železné a příspěvkové organizace zřizované obcí Železné.

 

 

 

 

ČÁST V.

poplatek zE VSTUPNÉHO

Čl. 20

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[14]

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[15]

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 2 dny před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 41 této vyhlášky.

(2) Do 2 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

(3) Každý pořadatel akce uvedené v čl. 24 odstavec 1, i když mu nevznikla poplatková
povinnost, je povinen konání akce oznámit správci nejpozději 2 pracovní dny
předem.

 

Čl. 22

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a) kulturní akci ...............................… 20 %,

b) prodejní akci ................................. 20 %,

c) reklamní akci .............................… 20 %.

Čl. 23

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 24

Osvobození

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.[16]

(2) Od poplatku se dále osvobozují neziskové organizace působící v obci Železné a příspěvkové organizace zřizované obcí Železné.

ČÁST VI.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 25

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[17]

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[18]

Čl. 26

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 7 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 41 této vyhlášky.

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[19]

Čl. 27

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč.

Čl. 28

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne každého pololetí příslušného kalendářního roku.

Čl. 29

Osvobození

Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[20]

ČÁST VII.

poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Čl. 30

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.[21]

(2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.[22]

Čl. 31

Vybraná místa

Vybraným místem podléhající poplatku, do kterého je jinak vjezd zakázán dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Vjezd povolen po zaplacení místního poplatku“, je část Šatany (komunikace do obce Drásov).

Čl. 32

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle čl. 41 této vyhlášky při podání žádosti o povolení k vjezdu. Dalšími údaji rozhodnými pro stanovení výše poplatkové povinnosti se rozumí například počet a označení (specifikace) motorových vozidel, pro které je povolení žádáno, a doba, na kterou má být povolení vydáno.

(2) Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

Čl. 33

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí:

a) za vozidlo do 3,5 t a den .................................... 10,- Kč,

b) za jiná vozidla nad 3,5 t a den ........................... 20,- Kč.

(2) Sazba poplatku stanovená roční paušální částkou činí:

a) za vozidlo do 3,5 t …............................................ 1000,- Kč,

b) za jiná vozidla nad 3,5 t ....................................... 2000,- Kč.

Čl. 34

Splatnost poplatku

Poplatek podle čl. 33 je splatný současně s vydáním povolení.

Čl. 35

Osvobození

Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.[23]

ČÁST VIII.

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 36

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[24]:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 37

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 36 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 36 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[25]

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[26]

Čl. 38

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 490,- Kč a je tvořena:

a) z částky 1,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 489,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 220 623,60 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 220 623,60 děleno 489 (osoby s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 489,19 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 489,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[27]

Čl. 39

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 40

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) fyzické osoby s trvalým pobytem na ohlašovně, které se v obci nezdržují

b) fyzické osoby, které se dlouhodobě (po dobu minimálně 6 měsíců) zdržují v zahraničí.

(2) Nárok na úlevu od poplatku ve výši 80,- Kč má:

a) fyzická osoba ve věku do 10 let včetně,

b) fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dosáhne věku 70 let a více.

 

 

ČÁST IX.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 41

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[28]

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[29]

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[30]

Čl. 42

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[31]

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[32]

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[33]

Čl. 43

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 44

Přechodná a zrušovací ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích, ze dne 2. 2. 2011.

 

Čl. 45

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 

 

 

 

 

................................... ..........................................

Pavla Vacová Radomír Pavlíček

místostarosta starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)


[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích


[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[6] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[7] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích


[8] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích


[9] § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[10] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[11] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[12] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích


[13] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích


[14] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[15] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[16] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích


[17] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[18] § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích


[19] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích


[20] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[21] § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[22] § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[23] § 10 odst. 1 věta druhá zákona o místních poplatcích


[24] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích


[25] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích


[26] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích


[27] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích


[28] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích


[29] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích


[30] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích


[31] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[32] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích


[33] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích