Obec Železné
Železné … dobré místo pro život.

Projekty obce

V současné době probíhá v obci projekt:

Příprava pozorovatelny na Hradisku a posezení v obecním sadu

Obec Železné nechala vypracovat studii s návrhem vyhlídky na Hradisku a posezením v obecním sadu. Projekt se pomalu blíží do svého finále a v brzké době se snad dočká realizace. Na Hradisku byl již vztyčen keltský kříž odkazující na historii lokality, na níž se dle předpokladů mělo v minulosti nacházet keltské hradiště.

Vyhlídka na HradiskuVyhlídka na Hradisku Vyhlídka na Hradisku

Posezení v saduPosezení v saduPosezení v sadu

 

Příprava nového Víceúčelového centra

Obec Železné připravuje stavbu Víceúčelového centra v lokalitě „Na Horce". Jedná se o objekt, který bude sloužit jak pro sportovní, tak pro kulturní účely širokého regionu. Projekční a inženýrské práce byly již dokončeny, na jejich financování se podílela obec částkou 525 485,- Kč a Jihomoravský kraj dotací ve výši 550 000,- Kč.             llogo

nové víceúčelové centrum pohled 2vnitřní prostoryvnitřní prostory 2

 

Výstavba lokálního biocentra Hradiskoobec

Kopec Hradisko je významný krajinný prvek (VKP), nejcennější přírodní lokalita v okolí obce a jedno z nejcennějších teplomilných společenstev celého bměnského okolí.
VKP Hradisko s rozlohou cca 5,00 ha v nadmořské výšce 305-347 m n.m. je tvořen výrazným kopcem se široce klenutým vrcholovým hřbetem, vystupujícím z nivy Lomničky. Na svazích jsou zbytky dvou lomů, ve kterých se v minulosti těžily krystalické vápence. Lokalita je jedinečná především botanicky přirozenými a přírodě blízkými teplomilnými společenstvy. Roste zde několik druhů chráněných rostlin - Hvězdnice chlumní (Aster amellus), Oman oko Kristovo (lnula oculus-chrisú) a Koniklec velkokvětým (pulsatilla gnuuiis). Dále Divizna rakouská (Verba.scum austriacum), Modřenec chocholatý (Leopoldia romosa) nebo Pýr prostřední (Elytrigia intennedia). 

V současné době je připravován projekt s názvem „Lokální biocentrum Hradisko“. Projekt bude rozdělen na 2 etapy – tzv. „mokrá" – v rámci této etapy proběhne vybudování rybníka a tůní, tzv. „suchá" – v rámci této etapy dojde k úpravě kopce Hradiska, vykácení nežádoucích dřevin a výsadby původních dřevin. Projekt přispěje nejen ke zlepšení ekologické stability, ale také přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí.

1. etapa je již ukončena - jedná se o běžnou stavbu malé vodní nádrže s homogenní zemní hrází, se zatopenou plochou 1742 m2 , mokřadní plochou a navazujícími tůněmi. Hlavním důvodem realizace krajinného prvku a také jeho hlavním efektem je akumulace vody v krajině, dále zvýšení biodiverzity, ekologické stability území a obnova zaniklých biotopů. Vybudovaná vodní nádrž se nachází v nivě toku Lomničky, kde vzhledem ke klimatickým podmínkám (málo srážek a dlouhá období sucha) dochází k nedostatku vody v krajině. Nyní vodní nádrž doplněná soustavou vodních tůní zadržuje vodu v krajině, zajišťuje přirozenou filtraci vody a současně vytváří podmínky pro zvýšení biodiverzity živočišných a rostlinných společenstev vodního a mokřadního typu. Zlepšuje podmínky pro výskyt chráněných a zvláště chráněných druhů, především těch, které jsou vázány aspoň částí životního cyklu na znovu obnovený biotop mělčích stojatých vod.  Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj.                                                                                                                                

obec obecRybník

RybníkTůně         logo

 

Úspěšně ukončené projekty:

 

Oprava místních komunikací

V rámci projektu Podpora rozvoje venkova jihomoravského kraje pro rok 2021 opravila obec Železné místní komunikace, které byly již v nevyhovujícím stavu. Bylo třeba zajistit sanaci spár, výmolů, a nahrazení poškozeného povrchu. Celá akce stála 466 716,-Kč. Díky dotaci z JMK došlo k celkové úpravě místních komunikací a tím ke zlepšení zdejší dopravní obslužnosti.

fotofotoJMK

Obnovení Růzcké cesty

Za podpory Jihomoravského kraje, MAS Brány Vysočiny, DSO Tišnovska a místních obcí Železné, Tišnov a Lomnička byla letos na jaře zpřístupněna obnovená část Růzcké cesty. Trasa vedoucí od Tišnova do Jamného tvoří hranici mezi katastry obce Železné a Lomnička. Jako symboly tohoto dělení  jsou u cesty položeny hraniční kameny se znaky obou obcí, které vytvořil Radim Tichý. Cesta je osázena ovocnými stromy a k odpočinku poslouží dřevěný přístřešek.

fotofotofoto 

 

Dětské hřiště svazkové MŠ VENKOV

Na jaře 2020 bylo za podpory Nadace ČEZ  vybudováno dětské hřiště v areálu Svazkové mateřské školy VENKOV. Svazkovou MŠ navštěvují primárně děti ze 6 obcí zapojených do společného školského systému. Svazkovou mateřskou školu zřídil dobrovolný svazek obcí Tišnovsko. Hřiště zbudovala firma Hřiště.cz, s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Celková částka nákladů na výstavbu činila 730 187,- Kč.  Nadace ČEZ přispěla částkou  250 000,- Kč. Díky spolufinancování se obci podařilo vybudovat pro děti hřiště obsahující skluzavky, pískoviště, drobné herní  prvky, akustickou sovu, a také vyvýšené záhony. Realizací projektu bylo zajištěno vybudování chybějícího zázemí pro děti MŠ i samotnou veřejnost obce u novostavby Svazkové mateřské školy VENKOV. Dětské hřiště s certifikovanými prvky vzniklo v klidném, přírodním místě a bude plně využíváno nejen dětmi mateřské školy, ale i ostatní veřejností obce. Je určené ke školním i mimoškolním aktivitám a díky svému specifickému vybavení slouží i pro realizaci programů enviromentálního vzdělávání dětí v MŠ. Za plynulý provoz dětského hřiště odpovídá správě hřiště - obec Železné.

Nadace ČEZ  hřiště llogo

 

Oprava místní komunikace ke Svazkové mateřské škole VENKOV

V roce 2019 nám byla udělena dotace na opravu místní komunikace, vedoucí ke sportovnímu a kulturnímu areálu a k nově vybudované „Svazkové MŠ VENKOV“. Oprava komunikace byla provedena firmou EUROVIA CS, a.s., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Celkové náklady na opravu činily 2.189.447,77 Kč. Dotace z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) představovala částku 1.2228.338,- Kč a dotace z JMK (jihomoravský kraj) 263.000,- Kč. Obec přispěla částkou 698.109,77 Kč. Díky spolufinancování dotačních programů dokázala obec zajistit lepší přístup občanům, využívajícím kulturní a sportovní areál. Především však došlo ke zvýšení bezpečnosti přístupu rodičů a dětí k nově vybudované „Svazkové mateřské škole VENKOV", která v září 2019 zahájila svůj provoz a slouží pro obyvatele širokého regionu. 

logologo

obecobec obec               

Svazková MŠ VENKOV Železné

Jedná se o novostavbu svazkové školky, oplocení a opěrných zdí pro ochranu majetku, která bude umístěna na pozemku parc. č. 482/2, k.ú. Železné. Hlavním důvodem realizace akce je neexistence MŠ v obcích Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín, Hluboké Dvory. Projekt podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Park v Železném

Za podpory Nadace ČEZ pomáhej pohybem EPP se nám v obci podařil zbudovat první park, který se nachází v prostoru mezi obecním úřadem a kulturním domem. DomiNadace ČEZnantou tohoto prostoru je červený kámen, obsahující železnou rudu, typickou pro naši obec a tekoucí voda vzniklá přepadem ze studny. Park je místem určeným pro setkávání i k odpočinku a mohou ho využívat děti, občané, senioři a také návštěvníci obce. Slavnostní otevření proběhlo, při příležitosti Svatováclavských hodů, v září 2016. 

obec

Dne 5. 8. 2017 proběhla vernisáž Výtvarného léta v Železném, na které byla slavnostně odhalena plastika raka. Zhotovil ji místní umělecký kovář Matěj Žáček. 

Rekonstrukce místní komunikace Ve Dvorech

Místní komunikace "Ve Dvorech" se nachází uvnitř obce, jedná se o nejstarší a historickou část  obce. Slouží pro obsluhu oboustranné zástavby rodinných domků a hospodářských budov. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci.

Délka úpravy je 100,10 m. Stávající asfaltová vozovka má velmi špatný povrch, zapříčiněný především výstavbou splaškové kanalizace v roce 2015, místy bez jasného  ohraničení. Povrch vozovky bude ze zámkové dlažby s obrubníkovou úpravou. Součástí stavby je levostranný sjezd, umožňující přístup k zahradám a hospodářským objektům. Sjezd bude vybudován rovněž s povrchem ze zámkové dlažby. Projekt nezískal dotaci, tudíž je plně hrazen obcí.

               Před realizací                                                Po realizaci

před realizací           po realizaci

Pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby a štěpkovače

Jednalo se o pořízení nového malotraktoru o největší povolené hmotnosti do 3500kg a nového štěpkovače. Tyto stroje budou používány k úklidu a údržbě lesa v obci.

Projekt byl podpořen Evropskou unií.

obec  obec

Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy č.p. 26 v Železném,
2. etapa

Jednalo se o stavební úpravy a nástavbu objektu občanské vybavenosti na pozemku stavebníka. Základním záměrem stavebníka byla oprava technického stavu budovy a to především jejího stropu a krovu, který byl v havarijním stavu. Navrhovaným řešením bylo celkové odstranění střešní krytiny, krovu a stropu. Vzhledem k takto obsáhlým plánovaným stavebním úpravám objektu se stavebník rozhodl k využití nově vzniklého podkrovního prostoru nad objektem. Tento prostor nebyl s přízemím komunikačně propojen, vstup do něj zajišťují nové venkovní ocelové schodiště a vchodové dveře, které jsou umístěné v nově realizovaném štítě objektu. Využití nového podkrovního prostoru bude pro potřeby MHJ HS Železné jako klubovna. 

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem. 

logo

               Před realizací                                        Po realizaci

před realizací    po realizaci

Obnova křížů v obci

Prvním křížem z roku 1855, který vyžadoval obnovu, byl kříž u kapličky Sv. Václava. 

Druhým křížem vyžadujícím obnovu byl kříž z roku 1867, který se nachází na volném prostranství na návsi. 

Stav obou křížů byl nepříznivý a proto zasluhovaly naši ochranu i obnovu. Do budoucna dojde k obnově i ostatních křížů nacházejících se v obci.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem. 

logo

obec

Revitalizace veřejných míst

Projekt byl zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství v obci Železné. PNadace ČEZrojekt zahrnoval dvě etapy, první bylo vybudování odpočinkových míst v obci i vzhledem k cyklostezce, která obcí prochází. Druhá etapa byla zaměřena na sadovou úpravu a revitalizaci pozemku, který byl dříve využit k uložení zeminy z výkopových prací při rekonstrukci kanalizace v obci.

Projekt podpořila Nadace ČEZ. 

obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4
1
5

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Krizport

Logo  Krizport

Kometa Brno

Svazková školka

logo MŠ Venkov

Upozornění pro občany

 


Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.


Město Tišnov upozorňuje na UZAVÍRKY, více info zde.


Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!


Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov. 

Pohledy a pera


Nové informace ke třídění plastů! Více info zde.


 Pozvánky:

Svoz

Svoz odpadu v roce 2021

SMS brána

Chci odebírat SMS z obce

Chci odebirat SMS

Aktuální počasí

dnes, úterý 30. 11. 2021
déšť se sněhem 3 °C -2 °C
středa 1. 12. slabý déšť 5/3 °C
čtvrtek 2. 12. zataženo 6/1 °C
pátek 3. 12. polojasno 2/-2 °C

Rozpočet

 

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

členské obce mr porta