Obec Železné
Železné … dobré místo pro život.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE ŽELEZNÉ

č. 1./2009,

kterou se vydává Požární řád obce

__________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Železné se na svém zasedání č. 6 dne 21.10.2009 usneslo vydat na

základě § 19 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen

„vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Železné upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území

obce podle ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární

ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Železné, která

plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární

ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událostmi v katastru obce Železné je zajištěna společnou jednotkou sboru

dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie JPO V, podle čl. 6 této vyhlášky a dále

následujícími jednotkami požární ochrany (dále jen „JPO“), které jsou na základě

požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje určeny pro zásah v 1. stupni:

(3) v katastrálním území obce Železné

- jednotkou Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) Jihomoravského kraje,

kategorie JPO I, se sídlem v Tišnově,

- jednotkou SDH, kategorie JPO III, se sídlem v Tišnově,

- jednotkou HZS kategorie JPO III, se sídlem v Lomničce;

(3) K zabezpečení úkolů podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky obec:

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně

1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární

ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve

stanoveném rozsahu starostu obce Železné.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech

nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

str. 2/

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují

akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při

těchto akcích jsou stanoveny zvláštním předpisem.

1)

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považuje

a) období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě

vysokou teplotou vzduchu (dále jen „období nadměrného sucha“),

b) období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin (dále jen

„období sklizně“),

c) topné období.

(3) Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období

sklizně se rozumí

a) lesní porosty

2) a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů,

b) suché travní porosty,

c) plochy zemědělských kultur,

d) sklady sena, slámy a obilovin,

e) další místa, na kterých se provádějí činnosti dle odst. 2 písm. b)

(4) Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) této

vyhlášky vyhlašuje a odvolává hejtman Jihomoravského kraje na úřední desce krajského

úřadu. Obecní úřad Železné zveřejní toto vyhlášení způsobem v místě obvyklém, a to na

úřední desce obecního úřadu.

(5) Topným obdobím je období, kdy jsou v důsledku poklesu venkovních teplot používány

tepelné spotřebiče určené k vytápění a ohřevu. Zpravidla se jedná o období od 20. října do

20. března kalendářního roku.

(6) Na období zvýšeného vzniku požáru se stanovují následující podmínky

a) v období nadměrného sucha je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

zakázáno:

1. rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,

2. kouřit,

3. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

4. používat zábavnou pyrotechniku nebo jiné obdobné výrobky;

b) v období sklizně, jsou právnické a podnikající fyzické osoby provádějící práce se

zvýšeným požárním nebezpečím na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

povinny, stanovit podmínky požární bezpečnosti pro tyto práce, a to s náležitostmi

stanovenými zvláštním právním předpisem;

3)

__________________________________________________________________

1)


vyhláška obce Železné č. .../200.., kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

2)


§ 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní

zákon), ve znění pozdějších předpisů

3)


§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

dozoru (vyhláška o požární prevenci)

c) v topném období je každý povinen

1. skladovat pevná paliva odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření

podporujících látek,

str. 3/

2. k rozmrazování používat jen bezpečných postupů, bez užití otevřeného ohně,

3. ukládat nevychladlý popel pouze do nehořlavých uzavíratelných nádob,

4. používat a udržovat používané tepelné spotřebiče určené k vytápění a ohřevu

v bezpečném provozuschopném stavu, v souladu s pokyny výrobce nebo dovozce

těchto zařízení,

5. udržovat komínová tělesa v bezpečném stavebně technickém stavu.

Článek 4

Podmínky požární bezpečnosti v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

se zřetelem na místní podmínky

(1) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek na území

obce Železné se dle místních podmínek považují:

sportovní areál Železné

(2) Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které vlastní objekty se zvýšeným

nebezpečím vzniku požáru nebo které v nich provozují činnost, zabezpečují v těchto

objektech požární ochranu dle zvláštních právních předpisů.

4)

Článek 5

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Možnost ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je

zabezpečeno systémem míst pro ohlášení požáru, uvedených v čl. 8 této vyhlášky.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událostmi je v katastru obce zabezpečena JPO uvedenými v čl. 2 této

vyhlášky a dalšími JPO, uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 6

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

(1) Obec Železné zřizuje JSDH. Kategorie JSDH, její početní stav, složení, vybavení požární

technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární

zbrojnice, Železné 6 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Článek 7

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a jejich trvalé použitelnosti. Stanovení

dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec Železné stanovuje následující zdroj vody pro hašení požárů, který musí svou

kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

Umělé zdroje:

a)


v katastrálním území Železné hydrantová síť (podzemní hydranty)

b) požární studna u požární zbrojnice obsah 64 m

3 doplňování pramen

požární studna ve Dvoře obsah 61 m

3 doplňování pramen

__________________________________________________________________

4)


například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška

o požární prevenci), zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

str. 4/

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických

požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8

Seznam míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec Železné zřizuje následující místa pro ohlášení požáru, která jsou trvale označena

tabulkou „Místo pro ohlášení požáru“ nebo symbolem telefonního čísla „150“:

Hrbotický Zdeněk Železné 29

Obecní úřad Železné 6 pouze v úřední době

Pondělí Úterý Středa Pátek

9

00 – 1300 hod 900 – 1300 hod 1500 – 2000 hod 900 – 1300 hod

(2) Pro ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události lze použít přímých telefonních čísel

tísňového volání na operační střediska jednotlivých záchranných složek nebo centrální

dispečink Integrovaného záchranného systému:

Hasičský záchranný sbor tel. 150

Rychlá lékařská pomoc tel. 155

Policie České republiky tel. 158

Integrovaný záchranný systém tel. 112

Článek 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Vyhlášení požárního poplachu se provádí:

a) v katastrálním území obce Železné signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je

vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec.

pauza – 25 sec. tón),

b) místním rozhlasem signálem „HOŘÍ“ a oznámením místa požáru,

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární

poplach vyhlašuje

a) signálem „HOŘÍ“, pomocí výstražných rozhlasových zařízení ovládaných příslušníky

JPO,

b) ústně voláním „HOŘÍ“ pro ohroženou část

Článek 10

Sankce

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů

5)

5)


zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

6)


například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení

vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární

prevenci), vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

str. 5/

Článek 11

Ustanovení společná a závěrečná

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového

plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti uložené k zabezpečení požární

ochrany zvláštními právními předpisy.

6)

Radomír Pavlíček

starosta obce Železné

Datum vyvěšení na úřední desce:

Datum snětí z úřední desky:

str. 6/

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci

v katastrálním území obce Železné určeny podle stupně požárního poplachu následující

jednotky požární ochrany:

Železné

Stupně poplachu

I. stupeň Kat. II. stupeň Kat. III. stupeň Kat.

JSDH Železné V JSDH Drásov III JSDH Veverská Bitýška III

PS

1) Tišnov I JSDH Kuřim III JSDH Svatoslav III

JSDH Tišnov III PS

1) Brno - Lidická I JSDH Maršov III

JSDH Lomnička III JSDH Dolní Loučky III JSDH Lelekovice III

JSDH Lomnice III JSDH Čebín V

JSDH Sentice III

1)


požární stanice Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

str. 7/

Příloha č. 2

Kategorie jednotky dobrovolných hasičů, její početní stav, složení, vybavení požární

technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet

členů v pohotovosti

Železné 6 V 11 4

Funkce Počet

velitel 1

velitel družstva 2

strojník 2

hasič 6

Požární technika a věcné prostředky PO Počet

DA 12 na podvozku AVIA 31 – dopravní automobil 1

Přenosná požární stříkačka PS 12 1

Přenosné plovoucí čerpadlo typ PH-PPC 1 ( průtok 800 l/min ) 1

str. 8/

Umístění hydrantů v katastrálním území Železné jejich využitelná kapacita

Umístění hydrantu (čerpací stanoviště)

1. U státní silnice č. 2/377 směr Tišnov Železné před mostkem na levé straně.

2. U č. p. 55 - směr Lomnička ( podzemni hydrant )

3. Za č.p. 74 - na rohu zahrady – směr Jamné ( podzemni hydrant )

4. U č.p. 88 - ulice k Hradisku ( podzemni hydrant )

5. U č.p. 85 - nad Obecním úřadem ( podzemni hydrant )

6. U č.p. 112 - nová ulice ( podzemni hydrant )

7. Za č.p. 105 – směr k Limově


( nadzemní )

8. U č.p. 29 - malá ulička ( podzemni hydrant )

9. U č.p. 14 – u kapličky ( podzemni hydrant )

10. U č.p. 96 p. Motyčka Ladislav ( podzemni hydrant )

Využitelná kapacita

- potrubí DN 100 mm, min. tlak 0,4 Mp, doporučený odběr min.

7,5 l.s

-1 pro v = 1,5 m.s-1 (s požárním čerpadlem)

POZOR!! doplňte vhodné a využitelné hydranty, zde je třeba zajistit pravidelnou roční

kontrolu provozuschopnosti (ve spolupráci s majitelem hydrantové sítě) s písemným

záznamem o kontrole. Zde je třeba uvážit, které hydranty jsou potřebné vzhledem

k zásobování vodou (okruh kolem hydrantu pro vaše potřeby je 500 m tj. nejdelší vzdálenost

od objektů, např. krajní objekty v obci).
 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Krizport

Logo  Krizport

Kometa Brno

Svazková školka

logo MŠ Venkov

Upozornění pro občany

 


Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.


Město Tišnov upozorňuje na UZAVÍRKY, více info zde.


Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!


Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov. 

Pohledy a pera


Nové informace ke třídění plastů! Více info zde.


 Pozvánky:

Svoz

Svoz odpadu v roce 2021

SMS brána

Chci odebírat SMS z obce

Chci odebirat SMS

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 10. 2021
oblačno 14 °C 5 °C
čtvrtek 28. 10. oblačno 13/6 °C
pátek 29. 10. jasno 13/6 °C

Rozpočet

 

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Hody 2016 - FeMINA

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

členské obce mr porta