Obec Železné
Železné … dobré místo pro život.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE ŽELEZNÉ

č. 2./2009,

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

__________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Železné se na svém zasedání č.6 dne 21.10.2009 usneslo vydat na základě

§ 19 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při kulturních,

sportovních, společenských zábavních, politických, obchodních a jiných podobných

akcích a shromážděních na katastrálním území obce Železné, kterých se zúčastňuje větší

počet osob (dále jen „akce“).

1)

(2) Za splnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích zodpovídá právnická

osoba nebo fyzická osoba, která pořádá akci (též svolatel

1)) na katastrálním území obce

Železné (dále jen „organizátor“).

Článek 2

Základní pojmy

(1) Stanovením podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích se rozumí souhrn

opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením

akcí, v jejich průběhu i při jejich ukončení.

(2) Ukončením akce se rozumí ponechání místa konání v požárně nezávadném stavu včetně

dodržení podmínek stanovených smlouvou podle ustanovení čl. 4 odst. 4 této vyhlášky.

(3) Shromažďovacím prostorem se rozumí vnitřní nebo venkovní prostor určený pro

shromažďování většího počtu osob

2), přičemž

a) za vnitřní shromažďovací prostor se považuje prostor, který je po obvodě a shora

vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také

konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha spod.) nebo krátkodobé, popřípadě

dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)

3),

__________________________________________________________________

1)


například zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

2)


například § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu, ČSN 73 0831

3)


ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb; shromažďovací prostory

str. 2

b) za venkovní shromažďovací prostor se považuje prostor, který není uzavřený po

obvodě nebo shora, je však vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi

(tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním

terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála. vodní plocha apod.); rovněž prostor

v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (např. dvory) nebo veřejné

prostranství

4) či jakýkoli jiný prostor pod širým nebem.

Článek 3

Členění akcí podle místa konání a počtu osob

(1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. a)

této vyhlášky, který je k tomuto účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem

5)

a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem

5) vyplývá počet osob, pro které je

tento prostor určen (dolní i horní hranice);

3)

b) u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem

5) stanovena dolní hranice

počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně zdržovat, pak se za tento počet

považuje 200 a více osob; pokud v dokumentaci ověřené stavebním úřadem nebyla

stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně

zdržovat, stanoví tento počet jeho vlastník v souladu s obecně závaznými právní

předpisy.

5),6)

(2) Akce ve venkovním shromažďovacích prostoru ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. b)

této vyhlášky, určené k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem

5)

a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem

5) vyplývá počet osob, pro které je

prostor určen ( dolní i horní hranice);

3)

b) u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem

5) stanovena dolní hranice

počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně zdržovat, pak se za tento počet

považuje 200 a více osob; pokud v dokumentaci ověřené stavebním úřadem nebyla

stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně

zdržovat, stanoví tento počet jeho vlastník v souladu s obecně závaznými právní

předpisy.

5),6)

(3) Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více;

v případě akcí na veřejném prostranství

4) nebo jakémkoliv jiném prostoru pod širým

nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více; předpokládaný maximální počet osob, které

se mohou v průběhu akce současně zdržovat ve shromažďovacím prostoru, stanoví

organizátor akce.

Článek 4

Podmínky k zabezpečení požární ochrany

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomuto účelu

určen v souladu se zvláštním právním předpisem

7) přičemž nesmí být překročen

maximální počet osob prokazatelně stanovený podle ustanovení čl. 3 této vyhlášky.

__________________________________________________________________

4)


§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5)


zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů

6)


vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

7)


například § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů

str. 3

(2) Organizátor akce stanoví prokazatelným způsobem rozsah a způsob zabezpečení požární

ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, které se podílí na

organizačním a technickém zajištění akcí a osob účastnících se akcí, přičemž postupují

způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

8)

(3) V případě opakovaně pořádaných akcí v témže shromažďovacím prostoru za shodných

podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí

jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování

stanovených podmínek požární bezpečnosti podle č. 3 odst. 7 této vyhlášky, včetně

odstranění zjištěných závad.

(4) V případě, že organizátor akce není vlastníkem shromažďovacího prostoru, musí být před

započetím akce stanoven smlouvou rozsah odpovědnosti za plnění povinností na úseku

požární ochrany.

9)

(5) Organizátoři akcí seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se

stanovenými podmínkami k zabezpečení požární ochrany

a) účastníky akcí (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a označení,

upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

b) osoby, podílející se na zabezpečení akcí (např. pořadatelská služba, požární hlídky),

c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení včetně osob zajišťujících pro

ně technické zázemí, prodejci; dále jen „účinkující“).

(6) Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akcí zajištěn bezpečný

únik všech osob, které se v daném prostoru zdržují. Únikové cesty musí být viditelně

označeny a trvale udržovány průchodné.

(7) Organizátor zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci

před jejím zahájením (včetně přípravných činností), v jejím průběhu a při ukončení; pokud

a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly

odstraněny, organizátor akci nezahájí,

b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru

a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší nebo

ukončí. Organizátor akci přeruší nebo ukončí rovněž tehdy, pokud by byl v případě

vzniku požáru ohrožen nebo znemožněn únik, záchrana osob nebo majetku.

(8) Nebude-li fyzická osoba (účastník akce) respektovat podmínky této vyhlášky, pokyny

organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární ochrany,

zajistí pořadatel vyloučení této osoby z další účasti na akci.

(9) V případě, že součástí akce pořádané ve vnitřním shromažďovacím prostoru, bude

provádění efektů s otevřeným ohněm nebo podobným možným zdrojem požárního

nebezpečí (žhavé předměty, žhavé částice apod.), je pořadatel akce při stanovení rozsahu

a způsobu zabezpečení požární ochrany dle č. 3 odst. 2 této vyhlášky povinen učinit

opatření na úpravu hořlavých materiálů (např. dekorací a textilií) k omezení šíření

požáru.

10)

__________________________________________________________________

8)


§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

9)


§ 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

10)


§ 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

str. 4

(10) Při akcích je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří

hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén).

Článek 5

Povinnosti účastníků akcí

(1) Všichni účastníci akcí, včetně účinkujících, jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající

z předpisů o požární ochraně,

11) této vyhlášky a pokynů organizátora, požární hlídky nebo

členů pořadatelské služby, týkající se požární ochrany.

(2) V průběhu akcí nesmí jejich účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit

požár. V případě běžně užívaných předmětů (např. zapalovač), si musí účastníci akcí

počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.

12)

(3) Účastníkům akcí je zakázáno vnášet do shromažďovacího prostoru látky nebo předměty,

které by mohly být použity jako zápalný prostředek.

Článek 6

Požární hlídky

(1) Organizátoři akcí zřizují preventivní požární hlídky

13) (dále jen „požární hlídka“). Počet

požárních hlídek stanoví dle povahy akce (velikost a členitost shromažďovacího prostoru,

počet účastníků apod.). Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky jsou uvedeny

v příloze k této vyhlášce.

(2) Organizátoři akcí zajišťují zejména aby:

a) činnost v požárních hlídkách vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou

přípravu,

13)

b) byly vymezeny úkoly požárních hlídek včetně určení stanovišť, přičemž úkoly musí být

vymezeny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky zabezpečit a byla

stanovena konkrétní osobní odpovědnost,

c) byl v průběhu akce zajištěn funkční způsob komunikace mezi velitelem a členy požární

hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek rovněž mezi jednotlivými veliteli,

k zajištění neodkladného předávání informací.

Článek 6

Sankce

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.

14)

Článek 7

Ustanovení společná

(1) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování

podmínek k zabezpečení požární ochrany stanovených touto vyhláškou zabezpečuje

organizátor akce.

__________________________________________________________________

11)


zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

12)


§ 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

13)


§ 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; § 24 vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci)

14)


zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

str. 5

(2) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti uložené k zabezpečení požární

ochrany zvláštními právními předpisy.

15)

(3) Užívání pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojných prací je upraveno zvláštními

právními předpisy.

16)

__________________________________________________________________

15)


zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

16)


například § 27 a § 28 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské

správě, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích

a zacházení s nimi

Radomír Pavlíček

starosta obce Železné

Datum vyvěšení na úřední desce:

Datum snětí z úřední desky:

str. 6

Příloha

Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky

(1) Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Složení požární hlídky

z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené

požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

(2) Osoby, zařazené do požární hlídky, musí být starší osmnácti let, musí být tělesně

a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané

zajišťování evakuace osob) a musí absolvovat odbornou přípravu podle ustanovení § 24

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

(3) Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou

páskou s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA"(doporučen je červený podklad s černým nebo

bílým nápisem).

(4) Úkoly stanovené požární hlídce, musí být součástí odborné přípravy osob zařazených

do požární hlídky.

(5) Velitel požární hlídky:

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky a zajišťuje provedení kontrolních úkonů ve

stanoveném rozsahu a určeným způsobem. Provádí záznamy o jejich výsledcích

(zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu,

zajišťuje, aby záznam podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam obsahuje vždy

datum a čas, jméno(a) člena (členů) požární hlídky, stav shromažďovacího

prostoru (stavby, místa), včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich

odstranění,

b) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi

akce nebo jím určené osobě; převzetí záznamu o výsledku kontroly, musí být

provedeno prokazatelným způsobem.

(7) Požární hlídka:

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např.

rozmístění přenosných hasicích přístrojů, zajištění volných únikových cest, včetně

funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní

a hydrantových systémů),

b) dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně, úkolů uložených touto vyhláškou

a opatření stanovených organizátorem akce a vyžaduje jejich plnění,

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

(8) Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je, mimo jiné, seznámení s charakterem

akce, s místem konání akce, s dokumentací, kterou jsou stanoveny podmínky

požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly preventivní požární hlídky, požární řád,

požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, základní dokumentace

k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými

touto vyhláškou); vymezení o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

b) ovládat správné použití přenosných hasicích přístrojů a ostatních vyhrazených

hasebních prostředků, které má k dispozici,

c) ovládat řízení a organizaci evakuace účastníků akce,

d) k výkonu činnosti preventivní požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před

zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

e) nosit v průběhu akce stanovené označení
 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Krizport

Logo  Krizport

Kometa Brno

Svazková školka

logo MŠ Venkov

Upozornění pro občany

 


Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.


Město Tišnov upozorňuje na UZAVÍRKY, více info zde.


Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!


Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov. 

Pohledy a pera


Nové informace ke třídění plastů! Více info zde.


 Pozvánky:

Svoz

Svoz odpadu v roce 2021

SMS brána

Chci odebírat SMS z obce

Chci odebirat SMS

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 10. 2021
oblačno 14 °C 5 °C
čtvrtek 28. 10. oblačno 13/6 °C
pátek 29. 10. jasno 13/6 °C

Rozpočet

 

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Cena města Tišnova 2013

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

členské obce mr porta