Obec Železné
Železné … dobré místo pro život.

FINANČNÍ POMOC OBČANŮM V SOUVISLOSTI S NÁHLÝM UKONČENÍM DODÁVEK ENERGIÍ

Praktický návod pro občany s trvalým pobytem na Tišnovsku, kteří spadají do působnosti Úřadu práce Tišnov a Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov.

 

Tento materiál byl vypracován Úřadem práce Tišnov a Odborem sociálních věcí MěÚ Tišnov dle informací dostupných k datu 19.11.2021, a to poté, co byly ze strany Úřadu práce ČR stanoveny podmínky poskytování finanční pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné finanční situaci v důsledku neočekávaného ukončení dodávek elektřiny a plynu ze strany některých dodavatelů a přechodem na tzv. dodavatele poslední instance (dále ,,DPI“).

Doporučený postup

Pokud Váš dodavatel energie z ničeho nic ukončil činnost, v této době by jste již měli mít od svého původního dodavatele energií elektřiny či plynu doručenou informaci o ukončení jeho činnosti a měli by jste mít od tohoto  původního dodavatele energií vyúčtování. Následně Vám byl doručen předpis záloh od nového dodavatele energií, tzv. Dodavatele poslední instance (dále jen ,,DPI“), který nastupuje tehdy, pokud Váš původní dodavatel takto náhle ukončil činnost. Odpovědi na často kladené otázky najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu(link is external). Důležité je, že DPI Vám může dodávat energie ze zákona pouze po dobu 6 měsíců. Je ale nevýhodné čekat tak dlouho, protože energie v režimu DPI jsou velmi drahé.

Základní pravidlo v této situaci zní: co nejdříve uzavřít řádnou smlouvu na dodávku elektřiny, plynu či obojího. Zálohy v režimu tzv. ,,DPI“ jsou totiž velmi vysoké proti běžným cenám.

Uzavřete tedy s novým dodavatelem novou smlouvu a požádejte dodavatele v režimu DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Důvodem je co nejdříve ukončit drahé dodávky v režimu DPI. Dalším důvodem je to, že je možné v souvislosti s drahým doplatkem za dodávky energií v režimu DPI žádat v odůvodněných případech na Úřadu práce Tišnov o dávku tzv. mimořádné okamžité pomoci (při vzniku nedoplatků v souvislosti s vyúčtováním DPI), avšak toto může udělat pouze ten žadatel, který již už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli, a to nejpozději do konce letošního roku, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh. Proto je důležité do konce roku 2021 uzavřít řádnou smlouvu s novým dodavatelem energií.

 

OTÁZKA: Co mám dělat, pokud jsem např. důchodce a prostě nemám finanční prostředky, abych zaplatil tak velké zálohy v režimu DPI?

 

Pokud už máte stanovené měsíční zálohy v režimu DPI a ty převyšují vaše finanční možnosti, plaťte, co Vám váš rodinný rozpočet dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci vyúčtovaného nedoplatku (lze požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, zkráceně „MOP – v souvislosti s vyúčtováním DPI“- podmínka, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli, a to nejpozději do konce letošního roku, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh. To předloží Úřadu práce Tišnov společně se žádostí a dalšími přílohami (viz. návod níže). Pokud se v souvislosti s úhradou záloh dle svých možností dostanete do obtížné životní situace, je možné podat žádost i o další druhy ,,MOP“ taktéž na Úřadu práce Tišnov (podrobně viz. návod níže).

 

OTÁZKA: Co mám dělat, když nemám internet a nemám žádného rodinného příslušníka, který by mi pomohl podat žádosti o dávky ,,MOP“ na Úřad práce Tišnov a nemám nikoho, kdo by mi pomohl s vyřízením přechodu od dodavatele DPI k novému řádnému dodavateli energií?

Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl s vyřízením žádostí o ,,MOP“ na Úřad práce Tišnov a s přechodem na řádného dodavatele energií můžete se obrátit na následující pracoviště:

 

Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov

nám. Míru 346, Tišnov, 666 01

tel. 549 439 763, 549 439 764

v časech:         pondělí, středa 7:00 – 17:00, pátek 7:00 – 12:00

 

Poradna Porta Oblastní charity Tišnov

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01

Tel. 534 008 134, 731 453 275

v časech:         pondělí, středa 7:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

 

Důležitá upozornění:

Upozorňujeme, že Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov a Poradna Porta Oblastní charity Tišnov nemohou pro Vás hledat nejlevnějšího dodavatele energií, ale budou řešit poradenství a praktickou pomoc technické stránky přechodu na nového řádného dodavatele, kterého si již zájemce o poradenství vybral a technickou stránku podávání žádostí o MOP na Úřad práce Tišnov.

Dále upozorňujeme, že Úřad práce Tišnov se bude věnovat kromě běžné agendy především vyřizování žádostí o MOP. V jeho kapacitách není detailní poradenství pro přípravu žádostí. V tomto se prosíme obracejte právě na Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov a Poradnu Porta Oblastní charity Tišnov, které pomohou žádosti zájemcům připravit, Úřad práce Tišnov je poté musí zpracovat.  

 

O jaké dávky je možné žádat v souvislosti s tíživou situací v důsledku úhrad za energie?

V souvislosti s tíživou situací v důsledku ukončení činnosti dodavatelů energií a přechodu na režim dodavatele poslední instance, byly upraveny podmínky pro podání žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci (zkratka ,,MOP“). O danou dávku je možné žádat na:

 

Úřad práce Tišnov

Brněnská 148, Tišnov 666 01

 

Lze říci, že existují  tři typy dávek mimořádné okamžité pomoci (,,MOP“), z nichž každá má své podmínky, které jsou podrobně uvedeny níže společně s odkazy na příslušné tiskopisy. Jednoduše řečeno, pokud člověk uhradí v rámci svých možností část záloh DPI a již mu nezbývá na další potřeby, podá si žádost o MOP nezbytný jednorázový výdaj. Pokud ani tak dané nestačí na živobytí, požádá o MOP sociální vyloučení. Jakmile žadatel přejde k novému řádnému dodavateli energií do konce roku 2021, může následně žádat o MOP na vyúčtování (při vzniku nedoplatků v souvislosti s vyúčtováním DPI).

Je důležité si uvědomit, že se nejedná o dotaci občanům na úhradu daných nákladů, ale o dávky pomoci v hmotné nouzi, proto budou vždy posuzovány jejich příjmy a úspory.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOP nezbytný jednorázový výdaj

– v individuálních případech, pokud by uhrazením zálohy na energie v režimu DPI byla osoba ohrožena ztrátou bydlení

 • osoba se posuzuje bez společně posuzovaných osob
 • hodnotí se celkové sociální a majetkové poměry
 • přihlíží se k příjmům, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti o MOP. Mezi tyto příjmy patří zejména mzda (ze 70 %), nemocenské dávky včetně ošetřovného (z 80 %), důchody (z 80 %), podpora v nezaměstnanosti (z 80 %), přijaté výživné (ze 100 %) a další opakující se dávky (ze 100 %, např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí). K příjmům se musí přičíst příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení (ve výši vyplacené v měsíci podání žádosti o MOP).
 • doložit  výpis ze všech bankovních účtů žadatele za měsíc podání žádosti, event. za měsíc předcházející.
 • doložit  výši nákladů na bydlení, které je žadatel povinen uhradit v měsíci podání žádosti (záloha za elektrickou energii, záloha za plyn, nájem a jiné uznatelné náklady na bydlení).

 

Tiskopisy:

Žádost o MOP >>  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442958/Zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc.pdf/081f8e7c-8ad6-a715-e726-b8a705b3ccba(link is external)

Doklad o výši měsíčních příjmů (pouze žadatele) >>  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442749/Doklad-o-vysi-mesicnich-prijmu.pdf/2d7555cc-6687-6e4d-b333-cc6389db86d9(link is external)

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech (pouze žadatele)  >> https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442878/Prohlaseni-o-celkovych-socialnich-a-majetkovych-pomerech.pdf/0fa8acb8-2261-2c68-f5b4-9983dd2ac147(link is external)

Potvrzení ke SŘ – vyplní žadatel o dávku >> najdete níže v příloze

Základní poučení do spisu – vyplní žadatel o dávku >> najdete níže v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOP sociální vyloučení

 • pokud se konkrétní osoba, která uhradila zálohy v režimu DPI, dostala do situace, kdy nemá finanční prostředky na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, je možné této osobě na překlenutí situace poskytnout dávku MOP sociální vyloučení.
 • hodnotí se osoba bez okruhu společně posuzovaných osob a zda s ohledem na své neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením.
 • osoba se posuzuje bez společně posuzovaných osob
 • hodnotí se celkové sociální a majetkové poměry
 • přihlíží se k příjmům, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti o MOP. Mezi tyto příjmy patří zejména mzda (ze 70 %), nemocenské dávky včetně ošetřovného (z 80 %), důchody (z 80 %), podpora v nezaměstnanosti (z 80 %), přijaté výživné (ze 100 %) a další opakující se dávky (ze 100 %, např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí). K příjmům se musí přičíst příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení (ve výši vyplacené v měsíci podání žádosti o MOP).
 • doložit  výpis ze všech bankovních účtů žadatele za měsíc podání žádosti, event. za měsíc předcházející.
 • doložit  výši nákladů na bydlení, které je žadatel povinen uhradit v měsíci podání žádosti (záloha za elektrickou energii, záloha za plyn, nájem a jiné uznatelné náklady na bydlení).

 

Tiskopisy:

Žádost o MOP >>  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442958/Zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc.pdf/081f8e7c-8ad6-a715-e726-b8a705b3ccba(link is external)

Doklad o výši měsíčních příjmů (pouze žadatele) >>  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442749/Doklad-o-vysi-mesicnich-prijmu.pdf/2d7555cc-6687-6e4d-b333-cc6389db86d9(link is external)

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech (pouze žadatele)  >> https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442878/Prohlaseni-o-celkovych-socialnich-a-majetkovych-pomerech.pdf/0fa8acb8-2261-2c68-f5b4-9983dd2ac147(link is external)

Potvrzení ke SŘ – vyplní žadatel o dávku >> najdete níže v příloze

Základní poučení do spisu – vyplní žadatel o dávku >> najdete níže v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOP na vyúčtování (při vzniku nedoplatků v souvislosti s vyúčtováním DPI):

 • lze poskytnout pouze osobě nebo společně posuzovaným osobám, které do konce roku 2021 požádaly o uzavření standardní smlouvy jako noví zákazníci mimo režim DPI a doloží fakturu s vyúčtováním nedoplatku DPI
 • poskytuje se jen jedna do rodiny (hodnotí se celý okruh společně posuzovaných osob)
 • přihlíží se k sociálním a majetkovým poměrům žadatele a osob společně posuzovaných
 • nezohledňují se dluhy, hypotéky, leasing, náklady spojené s podnikáním (např. nájem provozovny a další povinné splátky). Lze zohlednit poplatky za užívání telefonu, internet.
 • přihlíží se k příjmům, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti o MOP. Mezi tyto příjmy patří zejména mzda (ze 70 %), nemocenské dávky včetně ošetřovného (z 80 %), důchody (z 80 %), podpora v nezaměstnanosti (z 80 %), přijaté výživné (ze 100 %) a další opakující se dávky (ze 100 %, např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí). K příjmům se musí přičíst příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení (ve výši vyplacené v měsíci podání žádosti o MOP).
 • doložit  výpis ze všech bankovních účtů žadatele a osob společně posuzovaných za měsíc podání žádosti, event. za měsíc předcházející.
 • doložit  výši nákladů na bydlení, které je žadatel povinen uhradit v měsíci podání žádosti (záloha za elektrickou energii, záloha za plyn, nájem a jiné uznatelné náklady na bydlení).

 

Tiskopisy:

Žádost o MOP >>  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442958/Zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc.pdf/081f8e7c-8ad6-a715-e726-b8a705b3ccba(link is external)

Doklad o výši měsíčních příjmů (pouze žadatele) >>  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442749/Doklad-o-vysi-mesicnich-prijmu.pdf/2d7555cc-6687-6e4d-b333-cc6389db86d9(link is external)

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech (všechny společně posuzované osoby včetně nezletilých dětí)  >> https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442878/Prohlaseni-o-celkovych-socialnich-a-majetkovych-pomerech.pdf/0fa8acb8-2261-2c68-f5b4-9983dd2ac147(link is external)

Potvrzení o studiu u nezaopatřených dětí nad 15 let >> https://www.mpsv.cz/documents/20142/1442142/Potvrzeni-o-studiu.pdf/58742879-2508-9177-3f8f-a26698a1978f(link is external)

Potvrzení ke SŘ – vyplní žadatel o dávku >> najdete níže v příloze

Základní poučení do spisu – vyplní žadatel o dávku >> najdete níže v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvek na bydlení jako pomoc při zvládání zvýšených nákladů na bydlení

 

Na závěr je nutné sdělit, že standardně dlouhodobě existuje dávka příspěvek na bydlení, která je vyplácena Úřadem práce Tišnov v rámci státní sociální podpory. Jde o základní dávku, kterou podporuje stát domácnosti, které mají nízké příjmy ve vztahu k bydlení. Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 %  příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Pokud má tedy domácnost problémy s úhradou nákladů na bydlení, příspěvek na bydlení je první standardní dávkou, o kterou by se měla daná domácnost zajímat na Úřadu práce Tišnov.   

PŘÍLOHY: 

Soubor zakladni_pouceni_do_spisu.docx

Microsoft Office document icon potvrzeni_ke_sr.doc

Datum vložení: 24. 11. 2021 9:19
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2021 9:22
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Krizport

Logo Krizport

Svazková školka

logo MŠ Venkov

Informace obce

Železňák

zde


Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.


Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!


Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov. Pohledy a pera


 

SMS brána

Chci odebírat SMS z obce

Chci odebirat SMS

Kometa Brno

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 2. 2. 2023
déšť se sněhem 3 °C 1 °C
pátek 3. 2. déšť se sněhem 4/0 °C
sobota 4. 2. déšť se sněhem 6/0 °C
neděle 5. 2. skoro jasno 0/-3 °C

Rozpočet

 

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dětský karneval 2016

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

členské obce mr porta