Obec Železné
Železné … dobré místo pro život.

Místní jména

 


Pomístní jména obce Železnéhomapa

Obec patřila před rokem 1945 k politickému a soudnímu okresu tišnovskému. Když byly u nás vytvořeny kraje, náležel tišnovský okres od roku 1949 k brněnskému kraji. Podle poslední administrativní úpravy v roce 1960 okresu Brno – venkov.

Politická a katastrální obec s 290 obyvateli leží 2 km severně od Tišnova na návrší u lesa (235 ha, z toho 60 % polí a 20 % lesů) Železné je přifařeno do Tišnova, přiškoleno do Lomničky. Náves tvoří hlavní ulice, od níž odbočují tři cesty. Železné patřilo tišnovskému klášteru od jeho založení.

Mapa v lepší kvalitě

Názvy obce Železné v průběhu let:

 • 1235 – Selezna
 • 1238 – Szelezné
 • 1240 – Schelezne
 • 1253 – de Selezna
 • 1258-9 – Selezne
 • 1575 – Dvořáka Zielezenského
 • 1580 – ze vsi Zelezneho
 • 1674 – Zielezny
 • 1846-72 – Železny
 • 1893 – Železny, Železný
 • 1924 – Železné

Nářečí: to Železný, do Železnýho, v Železným, Železňák, železenské

Místní jméno: železné, železná (1235, 1253). Znamená ves, místo, kde se těžila železná ruda.

Slovník pomístních jmen

 • Bártova zahrada
 • Bednářůj rybník
 • Besének – potok tekoucí od Jamného
 • Za besénkem – pole za potokem u lomničských hranic
 • Beraník – pásy polí pod lesem, kam chodili panští pasáci pást berany
 • V Bránkách – polní cesta k Hradisku
 • Lipská cesta – polní cesta ze vsi ke staleté lípě směr Drásov
 • Růská cesta – polní cesta vedoucí z Tišnova do Rohozce, dříve hraniční cesta mezi Lomničkou a Železným od r. 1970 část rozorána
 • Stanovská cesta – polní cesta na Stanoviska
 • Cimbál – pásy polí u Lipské cesty
 • Na číhadle – louka v Kopajnách
 • Na štvrtkách – (na Stwrtkách) okrajová část obce od Tišnova na úzkých parcelách, za domy pole téhož názvu
 • Na dědině – náves
 • Pod dědinó – (pod diedinau) pole pod vsí
 • Na dlóhéch – (na Dlauhech Padielczich) Dlouhé pásy polí u Skříněk
 • Dozbabka – (na Dozbabku, na Dozbabce) pole a les u tisovských hranic, dřívější majitel Dozbaba
 • Dubová – (na Dubovó, na Dubové) smíšený les u hájeckých hranic
 • Ve dvorách – část obce se čtyřmi domy, dvorky a stodolami, je příbuzné s latinský forum „dvůr, náměstí, tržiště“
 • Helánky – (na helánky, na Helánkách) pásy polí na sever od obce, majitel Helán
 • Helvóz – (na hexózu) pole od potoka severne od vsi
 • Hoblova zmola – zmola
 • Na hodinách – les
 • Homola – (na Homolu, na Homoli) podle tvaru homole, vrch nahoře zakulacený
 • Hora – (do Hory, v Hoře) les pokračující v hájeckém katastru
 • Pod horó – (pod horau Klynek) louka u lesa, za stara byly všechny hory pokryty lesem
 • Horka – (do Horky, v Horce) lesík u silnice
 • Na horkách – pole u lesíka
 • Horňanskůj kříž
 • Hradisko – kopec, kde stával snad hrad
 • Na hrázi – hraniční cesta mezi železenským a hájeckým katastrem vedoucí Horou
 • Kozí hrbek – stráň u potoka porostlá křovím
 • Pod Kozím hrbkem – pole pod strání
 • Kozí hrb – stráň u potoka porostlá křovím a stromky, dříve zde bývala pastva pro kozy (u Jamného)
 • Nad kozím hrbem – úzké pásy polí nad strání
 • Hobený – (Hubeny Padielky) pásy polí s málo úrodnou půdou
 • Janóšova zmola
 • Jezdiny – les mezi potokem a silnicí
 • V Jezdinách – lesní cesta, odbočka za staré obchodní cesty Růské
 • U kapličky – střed návsi u kapličky s křížem
 • Keblany – les pod Stanovisky, je zde kulatý roubený základ který připomíná studnu
 • Panský – pole, které patřilo k panskému dvoru
 • Na parkanech – řada domů vlevo u silnice od Tišnova, za domy pole téhož názvu
 • Klínek – (pod horau Klynek) podle tvaru klínu mezi Horkou a silnicí
 • Klobók – les ve tvaru klobouku
 • Na Klobóku – pole u lesa
 • Končiny – pole u silnice směr Lomnička (končina je pole, pastviny a paseky od osad vzdálené. Také se tak nazývají pole na hranicích katastru)
 • Kopajny – pole a les u tišnovských hranic, kopajna je pole vzniklé na horském svahu vymýcením lesa ručně skopávané
 • Na kopečku – horní část návsi
 • Nad kovárnó – pole nad bývalou kovárnou
 • Kovářova lóčka
 • Na krajině – pole nad cestou, z části zastavěnou (v bránkách)
 • Na krátkéch – (Kratky Padieliczky) krátké pásy polí u skříněk
 • Skřínky – les, na mezích jsou samé keře
 • Horňanskůj kříž – kříž na konci vsi. Směr Jamné (1886)
 • Mácůj kříž – kříž na kraji Svobodnice (1950)
 • Makovskůj kříž – kříž na kraji vsi od Tišnova (1885)
 • U kapličky – kříž (1885)
 • Kříž na Močidlech – do r. 1920
 • U křížku – dolní část vsi (1867)
 • Kříž u lipky (1861)
 • U lipky – pole
 • V lókách – louky pod dědinou u potůčku
 • Lópežníky – (Na loupecznjkach) pole v mělkém údolí severně od vsi. Podle lidové pověsti pole patřilo hradu, který prý stával na kopci Hradisko. V lópežníkách – polní cesta, kde byl asi v r. 1870 pytláky přepaden hajný (LO)
 • Lóžek – (Lauczek, ložek neben flux Besének) pole, ovocný sad a pastvina u potoka (pod Pospíšilovou chatou)
 • Nad mezó – pole u Dozbabky
 • Káčerník – dříve močál, nyní krytá kamenná kašna
 • Močary – mokré pole pod vodárnou
 • Na močidlech – příkop u silnice směr Jamné, dříve se zde močil len. Byla zde studánka, která je nyní přesídlena na druhé straně silnice.
 • U velkýho mosta – most přes hluboký příkop na silnici do Jamného
 • Na métě – rodinný domek, dříve se zde vybíralo mýto
 • Nivy – ovocný sad, louka a pole
 • Na nivách – (Niwa u Jamnyho) pole od Helánek k Jamnému
 • Nivka – pole u Záhumí (Niva, tj. zcela nově vzdělaný kus rovné země)
 • Vokróhlí – (Wokrohly) oválné pole
 • Vopleť – pole mezi silnicí a potokem (plot spletený z prutů)
 • Vostrůvek – pastvina a ovocný sad u potůčku
 • Padělek – pole u potoka (Besénka) Padělek je název, který sloužil k pojmenování kusů pozemků panské, nebo obecní půdy rozdělované mezi drobné usedlíky.
 • Palóšky – obdélníkové pásy polí u lomničských hranic (za mostem)
 • Pandulky – dle majitele, pole na kopajnách
 • Pastviny – louky u potůčku
 • Pecírek – výměnkářské stavení
 • Peškova zahrada
 • Pitýn – starý název na slepičím řádku, několik domů po jedné straně cesty vedoucí u části obce Na kopečku. Vysvětlení nejasné, snad ze zkomoleného nářečí kuplín (hrad)
 • Na potůčku – potůček pramenící v příhoně
 • Na příčkách – (Pržiczku) příčné pásy polí, nyní hon JZD
 • Příčky – příčné pásy u potoka, skupina polí položená napříč k okolním polím
 • Příhon – les, kde pramení potůček, který tekl na pilu
 • Nad skaló – les nad bývalým lomem
 • Skala – lom v Hradisku
 • Ve skali – bývalý lom u Dubové
 • Sliník – dříve dolina se slinovou půdou, nyní slín vybrán a navezena úrodná půda
 • Na smečné – les JV od Železného
 • Sódnice – pole, pastvina a les nad Kopajnami
 • Stanoviska – samota, pole a pastviny, objekt dvou obcí Železného a Drásova. Stanovisko je místo, kde něco stojí (stanoviště)
 • Nad studýnkó – část Záhumí u silnice, kde dříve bývala studánka
 • U studýnky – pole u lesa Skříňky. Studánka, podle níž se pole jmenuje, je v lomnickém katastru.
 • U studýnky – z meze vyvěrající pramen Na krajině
 • Sušírny – tři deputátní domky u Záhumí, dnes polorozbořeny
 • Pod svobodnicó – (Pod Swbodniczou) pole a pastviny pod lesem
 • Svobodnica – les – svobodný majetek bez daně
 • V uličce – řada domků od kapličky směr k Lipce
 • Vinohrady – les JV od vsi u tisovských hranic, snad se zde někdy pěstovala vinná réva.
 • U vodárně – louka u vodního rezervoáru pro Železné a Tišnov (1931)
 • Na zahradách – zahrady jižně od vsi (Jednota)
 • Podloží – pole pod Hradiskem
 • Záhumí – st. podoba Záhomí, pole za vsí za humny
 • Za zmoló – část obce na Potůčku
 • Na žlebě – čtyři domy u potoka při hájeckých hranicích

Zaniklé názvy polí

Cžwtrnj Pedielky, Dile Praschiwy, do Jamniho, Dolni Sedlicžka, Feld u Duba, Honecžky, Kopaninka, Kopaninky u Duba, Krživy, Locžky, Podežlebem, Ložek, neben Wald Hájek, Na Honech, Nad czestou, nad Laukau, nad Mostkem, nad Smrcžim, Niwa nad Besínkem, od Jamniho, Podniwou, Pod Pastwiskem, Prži Niwie, Ribnicžky, Stemberg, U Planicžky, Wobeczniky, w Pocžetczych, Za Pilau, Za Stodolou, Za Zahradama, Za Zlibkama, Za Zlibkama pod mezou, Zmolky

Zaniklé názvy lesů

Cžerneg les, Hajek, Pod Lesa, Prassivy, Sedlisko, Smrkowny Dul, w Garach, w Padielczich, w Podsedczich, v Žebracži

Zaniklé názvy částí obcí

Familianti

Pomístní jména v jiných katastrech užívána místními občany

V polódělách, V Šatanech, Na Brdách, V mamoli, Myslivcovo pole, U samotína, Kolábkůj kopeček

Na soupisu pracovali:

Antl Zdislav,Hrbotický František st., Nejej Jan č. 4, Palatka Josef, Pavlíček Jaroslav, Palatková Marie, Stejskal Oldřich.

Seznam pomístních jmen vyhotovil Palatka Jiří.

Seznam byl vypracován pro Československou akademii věd

Ústav pro jazyk český – Výzkum místních jmen a byl odborně zpracován soudružkou Alenou Boháčkovou v diplomové práci.

V Železném dne 1. Března 1975

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Krizport

Logo Krizport

Svazková školka

logo MŠ Venkov

Informace obce

Železňák

zde


Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.


Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!


Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov. Pohledy a pera


 

SMS brána

Chci odebírat SMS z obce

Chci odebirat SMS

Kometa Brno

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 22/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 25/12 °C

Rozpočet

 

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bigbítová noc 2015

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

členské obce mr porta