Obec Železné
Železné … dobré místo pro život.

Projekty obce

V současné době probíhá v obci projekt:

Příprava pozorovatelny na Hradisku a posezení v obecním sadu

Obec Železné nechala vypracovat studii s návrhem vyhlídky na Hradisku a posezením v obecním sadu. Projekt se pomalu blíží do svého finále a v brzké době se snad dočká realizace. Na Hradisku byl již vztyčen keltský kříž odkazující na historii lokality, na níž se dle předpokladů mělo v minulosti nacházet keltské hradiště.

Vyhlídka na HradiskuVyhlídka na Hradisku Vyhlídka na Hradisku

Posezení v saduPosezení v saduPosezení v sadu

 

Příprava nového Víceúčelového centra

Obec Železné připravuje stavbu Víceúčelového centra v lokalitě „Na Horce". Jedná se o objekt, který bude sloužit jak pro sportovní, tak pro kulturní účely širokého regionu. Projekční a inženýrské práce byly již dokončeny, na jejich financování se podílela obec částkou 525 485,-Kč a Jihomoravský kraj dotací ve výši 550 000,- Kč.             llogo

nové víceúčelové centrum pohled 2vnitřní prostoryvnitřní prostory 2

 

Výstavba lokálního biocentra Hradiskoobec

Kopec Hradisko je významný krajinný prvek (VKP), nejcennější přírodní lokalita v okolí obce a jedno z nejcennějších teplomilných společenstev celého bměnského okolí.
VKP Hradisko s rozlohou cca 5,00 ha v nadmořské výšce 305-347 m n.m. je tvořen výrazným kopcem se široce klenutým vrcholovým hřbetem, vystupujícím z nivy Lomničky. Na svazích jsou zbytky dvou lomů, ve kterých se v minulosti těžily krystalické vápence. Lokalita je jedinečná především botanicky přirozenými a přírodě blízkými teplomilnými společenstvy. Roste zde několik druhů chráněných rostlin - Hvězdnice chlumní (Aster amellus), Oman oko Kristovo (lnula oculus-chrisú) a Koniklec velkokvětým (pulsatilla gnuuiis). Dále Divizna rakouská (Verba.scum austriacum), Modřenec chocholatý (Leopoldia romosa) nebo Pýr prostřední (Elytrigia intennedia). 

V současné době je připravován projekt s názvem „Lokální biocentrum Hradisko“. Projekt bude rozdělen na 2 etapy – tzv. „mokrá" – v rámci této etapy proběhne vybudování rybníka a tůní, tzv. „suchá" – v rámci této etapy dojde k úpravě kopce Hradiska, vykácení nežádoucích dřevin a výsadby původních dřevin. Projekt přispěje nejen ke zlepšení ekologické stability, ale také přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí.

1. etapa je již ukončena - jedná se o běžnou stavbu malé vodní nádrže s homogenní zemní hrází, se zatopenou plochou 1742 m2 , mokřadní plochou a navazujícími tůněmi. Hlavním důvodem realizace krajinného prvku a také jeho hlavním efektem je akumulace vody v krajině, dále zvýšení biodiverzity, ekologické stability území a obnova zaniklých biotopů. Vybudovaná vodní nádrž se nachází v nivě toku Lomničky, kde vzhledem ke klimatickým podmínkám (málo srážek a dlouhá období sucha) dochází k nedostatku vody v krajině. Nyní vodní nádrž doplněná soustavou vodních tůní zadržuje vodu v krajině, zajišťuje přirozenou filtraci vody a současně vytváří podmínky pro zvýšení biodiverzity živočišných a rostlinných společenstev vodního a mokřadního typu. Zlepšuje podmínky pro výskyt chráněných a zvláště chráněných druhů, především těch, které jsou vázány aspoň částí životního cyklu na znovu obnovený biotop mělčích stojatých vod.  Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj. 

Následně byly vyprojektovány ještě další tůně na korytě potoku Lomnička a také tůň na pravém přítoku. Než došlo na realiztaci tůní, byla v prostoru sousedícím s plánovanými tůněmi vybudována vodovodní přípojka pro obec. Z tohoto důvodu nemohla být část tůní realizována.  Nakonec zde za přispění Jihomoravského kraje zvnikly čtyři tůně. Zvýšením počtu tůní v lokalitě se zvýšila i funkce stávajícího biotopu. Jejich vznik má příznivý vliv především na zadržování vody v krajině a současně poslouží jako přírodní filtr vody. Na jejich březích byly umístěny kameny zdejšího Gabra a celá lokalita je krásným místem vhodným k vycházkám
a odpočinku.                           

  logo                                                                                          

obec obecRybník

RybníkTůně Tůně

       

 

Cesta ráčka Železníka nejen za železem.

V lokalitě pod Hradiskem se nachází často navštěvovaná vycházková trasa. V současné době zde dochází k obnově zaniklých tůní a postupnému budování lokálního „biocentra Hradisko“.Cesta ráčka Železníka nejen za železem Obec Železné by proto chtěla  využít tuto cestu k vybudování naučné stezky, která by měla poukázat na problematiku zadržování vody v krajině a přiblížit tím funkci a význam biocentra pro okolní prostředí. Cílem projektu „Cesta ráčka Železníka nejen za železem“ je vybudování naučného chodníku vytvořeného ze sítě zabudovaných interaktivních panelů obsahujících informace o biocentru, fauně a flóře vyskytující se v daném území. Zároveň budou tyto panely sdělovat údaje o historicky doložené těžbě železné rudy, tavbě železa v lokalitě a novodobé tradici jeho zpracování během každoroční akce „Železo v Železném, aneb setkání kovářů u piva“. Cestu budou zabudovaná v kameni lemovat i díla vzniklá právě na těchto akcích.

Lokální biokoridor Lomnička

Současně připravuje obec Železné projekt Lokálního biokoridoru Lomnička. V lokalitě za Hradiskem tvoří stávající krajinnou zeleň především vzrostlé exempláře kříženců topolů a vrb bílých. Nachází se zde také několik ks. olší lepkavých. Keřové patro prakticky chybí. Za podpory JMK byla vypracována projektová dokumentace obsahující i zpracování biologického posouzení záměru. Výsledkem je návrh výsadby krajinné zeleně v podobě dřevin: javor klen, jeřáb ptačí, olše lepkavá, třešeň ptačí a lípa srdčitá.                                          llogo

Úspěšně ukončené projekty:

 

Oprava komunikace k Hradisku

Za podpory JMK došlo ke kompletní opravě  komunikace k Hradisku. Došlo k odfrézovfotoáníKomunikace povrchu, penetraci a následnému položení spojovacího postřiku a asfaltovací hutněné vrstvy ACO 11tl. 5 cm a také k úpravě kanalizačních vpustí, které by nyní měly pohlcovat přívalové srážky a zabraňovat případným záplavám.

 

 

Fotovoltaika MŠ VENKOVModF_plakat A3_RES_FVE MŠ VENKOV-page-001

Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektu svazkové mateřské školy VENKOV a její napojení do elektroinstalace a ukládání na bateriové úložiště.  Elektrárna objektu je tvořena celkem 26 ks fotovoltaických panelů o výkonu 450 Wp. Cílem projektu je instalace FVE na střeše objektu MŠ a bateriového uložiště v zapojení grid-on. VF moduly budou umístěny na šikmé střeše, sklon panelů 25 stupňů s odklonem od jihu +-90 stupňů. Na střešní konstrukci budou instalovány v základní variantě krystalické FV moduly ( monokrystalické) o minimální účinnosti 20,4%. FVE vyrábí stejnou EE se stejnosměrným napětím (U). Vyrobená EE bude pro systém grid-on (napojení na el. distribuční síť) pomocí střídačů upravená na střídavé napětí 50 Hz. Realizaci projektu se docílí úspora energie cca. 42,6 GJ/rok, tj. 11,8 MWh/rok. Roční úspora finančních nákladů bude činit cca. 58 ti. Kč s celkovou spotřebou energie cca. 23,9 MWh/rok. Objektem je budova mateřské školy, výstavba které proběhla v roce 2019. Stavba je zděná , dvoupodlažní budova, která slouží především pro účely svazkové mateřské školy VENKOV. Vzhledem k posouzení dosavadních ekonomických ukazovatelů reálného provozu bylo nutné provést úsporu elektrické energie této budovy. Na základě komplexního hodnocení jednotlivých opatření a diskuse s provozovatelem objektu při pohledu na současný i budoucí vývoj provozu objektu z hlediska ekonomiky a vlivu životního prostředí, byla doporučena instalace FVE s bateriovým úložištěm. 

 

Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Železné

Díky podpoře JMK došlo v letošním roce (2022) k nákupu potřebného vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Železné. Toto technické vybavení jednotce chybělo a jeho pořízení bylo nutné, proto aby jednotka mohla plnohodnotně vykonávat svoji činnost. Zakoupením ruční a vozidlové radiostanice s příslušenstvím a došlo k vytvoření okamžitého komunikačního kanálu s HZS Jihomoravského kraje, což vede k rychlejšímu a konstruktivnějšímu řešení nastalých událostí v JMK. Dalším pořízeným vybavením byla např.: ruční svítilna, hasičské obleky a ochranné zásahové rukavice. Lepší výbava jednotky sboru dobrovolných hasičů obce slouží ke zkvalitnění její práce.

hasiči           JMK

 

Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku - BRKO

V roce 2020 se naše obec Železné zapojila do realizace společného projektu svazku Tišnovsko s názvem: „Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, reg.č. CZ.05.3.29/0.0./0.0/19_122/0012912 z OPŽP. Příjemcem podpory a žadatelem o dotaci byl dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, který v rámci uvedeného projektu získal dotaci ve výši    5 463 604 Kč. Vlastní zdroje financoval svazek prostřednictvím uvolnění finančních prostředků z rozpočtu zapojených obcí. V naší obci bylo v rámci tohoto projektu pořízeno 130 kompostérů. Pro realizaci dodávek kompostérů byla výběrovým řízením vybrána firma MEVA-TEC , s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem.  Projekt řeší snížení množství SKO na území zapojených obcí. Jeho realizace směruje ke zvýšení a zlepšení likvidace nakládání s odpady z domácností (plastové kompostéry).

Celkové způsobilé výdaje: 6 427 769 Kč                 

DOTACE EU: 5 463 604 Kč ( 85%)

Vlastní zdroje financování: 964 165 Kč ( 15%) 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9.2021

Datum ukončení realizace projektu:  21.12.2021

  Logo  Logo               Logo

Řezbářská galerie pod širým nebem

V lokalitě u Vitaru během podzimních měsíců vzniklo nové odpočinkové místo. Řezbářská galerie pod širým nebem poskytuje zastřešené posezení s výhledem na Tišnov i Železné. V ohrazeném prostoru vyrostly veliké dřevěné houby se zvířátky a z menšího přístřešku vykukují vyřezávané bílé ovečky s beranem v čele. Milovníkům deskových her přijde vhod vyřezávaná šachovnice přímo na stole i s hracími kameny.

Projekt byl finančně podpořen dotací z Jihomoravského kraje.logo

posezeníGalerie

 

Oprava křížku u Vitaru

V letošním roce proběhla oprava křížku u Vitaru. Tento křížek, který je chráněnou památkou, byl již v dezolátním stavu.  Došlo k jeho vyčištění a zpevnění, litinové díly dostaly nový nátěr a Kristus pozlacení. K uvedení památky do původního stavu přispěla také dotace z Jihomoravského kraje. 

Kížek       logo

 

Oprava místních komunikací

V rámci projektu Podpora rozvoje venkova jihomoravského kraje pro rok 2021 opravila obec Železné místní komunikace, které byly již v nevyhovujícím stavu. Bylo třeba zajistit sanaci spár, výmolů, a nahrazení poškozeného povrchu. Celá akce stála 466 716,-Kč. Díky dotaci z JMK došlo k celkové úpravě místních komunikací a tím ke zlepšení zdejší dopravní obslužnosti.

fotofotoJMK

Obnovení Růzcké cesty

Za podpory Jihomoravského kraje, MAS Brány Vysočiny, DSO Tišnovska a místních obcí Železné, Tišnov a Lomnička byla letos na jaře zpřístupněna obnovená část Růzcké cesty. Trasa vedoucí od Tišnova do Jamného tvoří hranici mezi katastry obce Železné a Lomnička. Jako symboly tohoto dělení  jsou u cesty položeny hraniční kameny se znaky obou obcí, které vytvořil Radim Tichý. Cesta je osázena ovocnými stromy a k odpočinku poslouží dřevěný přístřešek.

fotofotofoto 

 

Dětské hřiště svazkové MŠ VENKOV

Na jaře 2020 bylo za podpory Nadace ČEZ  vybudováno dětské hřiště v areálu Svazkové mateřské školy VENKOV. Svazkovou MŠ navštěvují primárně děti ze 6 obcí zapojených do společného školského systému. Svazkovou mateřskou školu zřídil dobrovolný svazek obcí Tišnovsko. Hřiště zbudovala firma Hřiště.cz, s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Celková částka nákladů na výstavbu činila 730 187,- Kč.  Nadace ČEZ přispěla částkou  250 000,- Kč. Díky spolufinancování se obci podařilo vybudovat pro děti hřiště obsahující skluzavky, pískoviště, drobné herní  prvky, akustickou sovu, a také vyvýšené záhony. Realizací projektu bylo zajištěno vybudování chybějícího zázemí pro děti MŠ i samotnou veřejnost obce u novostavby Svazkové mateřské školy VENKOV. Dětské hřiště s certifikovanými prvky vzniklo v klidném, přírodním místě a bude plně využíváno nejen dětmi mateřské školy, ale i ostatní veřejností obce. Je určené ke školním i mimoškolním aktivitám a díky svému specifickému vybavení slouží i pro realizaci programů enviromentálního vzdělávání dětí v MŠ. Za plynulý provoz dětského hřiště odpovídá správě hřiště - obec Železné.

Nadace ČEZ  hřiště llogo

 

Oprava místní komunikace ke Svazkové mateřské škole VENKOV

V roce 2019 nám byla udělena dotace na opravu místní komunikace, vedoucí ke sportovnímu a kulturnímu areálu a k nově vybudované „Svazkové MŠ VENKOV“. Oprava komunikace byla provedena firmou EUROVIA CS, a.s., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Celkové náklady na opravu činily 2.189.447,77 Kč. Dotace z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) představovala částku 1.2228.338,- Kč a dotace z JMK (jihomoravský kraj) 263.000,- Kč. Obec přispěla částkou 698.109,77 Kč. Díky spolufinancování dotačních programů dokázala obec zajistit lepší přístup občanům, využívajícím kulturní a sportovní areál. Především však došlo ke zvýšení bezpečnosti přístupu rodičů a dětí k nově vybudované „Svazkové mateřské škole VENKOV", která v září 2019 zahájila svůj provoz a slouží pro obyvatele širokého regionu. 

logologo

obecobec obec               

Svazková MŠ VENKOV Železné

Jedná se o novostavbu svazkové školky, oplocení a opěrných zdí pro ochranu majetku, která bude umístěna na pozemku parc. č. 482/2, k.ú. Železné. Hlavním důvodem realizace akce je neexistence MŠ v obcích Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín, Hluboké Dvory. Projekt podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Park v Železném

Za podpory Nadace ČEZ pomáhej pohybem EPP se nám v obci podařil zbudovat první park, který se nachází v prostoru mezi obecním úřadem a kulturním domem. DomiNadace ČEZnantou tohoto prostoru je červený kámen, obsahující železnou rudu, typickou pro naši obec a tekoucí voda vzniklá přepadem ze studny. Park je místem určeným pro setkávání i k odpočinku a mohou ho využívat děti, občané, senioři a také návštěvníci obce. Slavnostní otevření proběhlo, při příležitosti Svatováclavských hodů, v září 2016. 

obec

Dne 5. 8. 2017 proběhla vernisáž Výtvarného léta v Železném, na které byla slavnostně odhalena plastika raka. Zhotovil ji místní umělecký kovář Matěj Žáček. 

Rekonstrukce místní komunikace Ve Dvorech

Místní komunikace "Ve Dvorech" se nachází uvnitř obce, jedná se o nejstarší a historickou část  obce. Slouží pro obsluhu oboustranné zástavby rodinných domků a hospodářských budov. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci.

Délka úpravy je 100,10 m. Stávající asfaltová vozovka má velmi špatný povrch, zapříčiněný především výstavbou splaškové kanalizace v roce 2015, místy bez jasného  ohraničení. Povrch vozovky bude ze zámkové dlažby s obrubníkovou úpravou. Součástí stavby je levostranný sjezd, umožňující přístup k zahradám a hospodářským objektům. Sjezd bude vybudován rovněž s povrchem ze zámkové dlažby. Projekt nezískal dotaci, tudíž je plně hrazen obcí.

               Před realizací                                                Po realizaci

před realizací           po realizaci

Pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby a štěpkovače

Jednalo se o pořízení nového malotraktoru o největší povolené hmotnosti do 3500kg a nového štěpkovače. Tyto stroje budou používány k úklidu a údržbě lesa v obci.

Projekt byl podpořen Evropskou unií.

obec  obec

Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy č.p. 26 v Železném
 

Jednalo se o stavební úpravy a nástavbu objektu občanské vybavenosti na pozemku stavebníka. Základním záměrem stavebníka byla oprava technického stavu budovy a to především jejího stropu a krovu, který byl v havarijním stavu. Navrhovaným řešením bylo celkové odstranění střešní krytiny, krovu a stropu. Vzhledem k takto obsáhlým plánovaným stavebním úpravám objektu se stavebník rozhodl k využití nově vzniklého podkrovního prostoru nad objektem. Tento prostor nebyl s přízemím komunikačně propojen, vstup do něj zajišťují nové venkovní ocelové schodiště a vchodové dveře, které jsou umístěné v nově realizovaném štítě objektu. Využití nového podkrovního prostoru bude pro potřeby MHJ HS Železné jako klubovna. 

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem. 

logo

               Před realizací                                        Po realizaci

před realizací    po realizaci

Obnova křížů v obci

Prvním křížem z roku 1855, který vyžadoval obnovu, byl kříž u kapličky Sv. Václava. 

Druhým křížem vyžadujícím obnovu byl kříž z roku 1867, který se nachází na volném prostranství na návsi. 

Stav obou křížů byl nepříznivý a proto zasluhovaly naši ochranu i obnovu. Do budoucna dojde k obnově i ostatních křížů nacházejících se v obci.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem. 

logo

obec

Revitalizace veřejných míst

Projekt byl zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství v obci Železné. PNadace ČEZrojekt zahrnoval dvě etapy, první bylo vybudování odpočinkových míst v obci i vzhledem k cyklostezce, která obcí prochází. Druhá etapa byla zaměřena na sadovou úpravu a revitalizaci pozemku, který byl dříve využit k uložení zeminy z výkopových prací při rekonstrukci kanalizace v obci.

Projekt podpořila Nadace ČEZ. 

obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4
1

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Krizport

Logo  Krizport

Svazková školka

logo MŠ Venkov

Informace obce

Železňák

zde


Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.


Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!


Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov. Pohledy a pera


 

SMS brána

Chci odebírat SMS z obce

Chci odebirat SMS

Kometa Brno

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
skoro jasno 30 °C 18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 30/19 °C
středa 17. 7. déšť 32/19 °C
čtvrtek 18. 7. prudký déšť 25/16 °C

Rozpočet

 

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vánoční dílničky

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

členské obce mr porta